Arkiv för oktober, 2016

Höstens seminarium med Rosengrenska, vård för papperslösa, hölls som vanligt vid Världskulturmuseet i Göteborg och var fullspäckat med aktuella föredrag, vilket också denna gång leder till ett fullspäckat blogginlägg, plus att mer info finns i olika länkar mellan varje stycke.

(Jag reserverar mig direkt mot eventuella felaktigheter och fler uppdateringar och korrigeringar kommer att ske av denna text vid behov.)

Rosengrenskas arbete med vård för papperslösa
Rosengrenska styrelse hälsar välkomna. Lina Lönnberg, styrelseordförande i Rosengrenskas styrelse och psykolog, började med att presentera dagens program och gav också en allmän överblick över läget för vården för papperslösa. Det nämndes att antalet gömda troligen kommer att öka framledes som en konsekvens av de nya, tillfälliga flyktinglagarna. Man beräknar att ungefär 46.000 personer kommer att avvika efter avslag, vilket är en stor ökning

Detta följdes av My Barkensjö, som gav en lägesrapport från Rosengrenska. Man kan presentera följande siffror från perioden 160420-160907:
Man har haft totalt 648 besök, i snitt 34 besök/vecka, vilket är en minskning jämfört med förra året, då snittet låg på ca 40-45 besök/vecka. Andelen kvinnor-män är 58 % kvinnor, 42 % män. Största andelen besök har handlat om att man kommer för att få ekonomisk hjälp, hela 59 % av besöken har handlat om detta. Sedan har det varit fråga om sköterskebesök 25 %, tandläkarbesök 10 %, psykiatriskt stöd 4 % och optikerhjälp 2 % (en optiker från Vision For All brukar komma till mottagningen). Man jobbar just nu med att förstärka det arbete som handlar om det psykiatriska stödet, då man märker att det är svårt för de som behöver psykiatisk hjälp ofta kan ha svårt att komma fram i den reguljära vården.

rosenarbeteidag
Rosengrenskas arbete idag

Angående hinder för vård har man från perioden 2015 och fram till oktober i år, haft totalt 73 ärenden där patienter ej beviljats vård, där man tittat vidare på vad som hänt. 8 av dessa ärenden har gått till SU:s Etiska forum för bedömning. De problem som uppgetts har gällt att man från vårdens sida haft ”administrativt strul” med att skicka kallelser till patienter, då adressuppgifter ofta inte är fullständiga, men även att patienter har nekats bedömningar p.g.a. okunnighet hos sjukvårdspersonal, att recept hanterats fel och att patienter debiterats fel avgifter då dessa blivit felregistrerade. Det finns alltså fortfarande ett behov av ökad kunskap hos personal inom den reguljära sjukvården om rätten till vård för papperslösa patienter.

Vad gäller Rosengrenskas framtida uppdrag, ser man att gruppen papperslösa kommer att bli större framöver, vilket kan leda till ett ökat behov av frivilligpersonal. Ökade sociala och ekonomiska problem hos papperslösa ser ut att kunna öka. Uppdraget som Rosengrenska har är att fortsätta med att säkra tillgången till vård enligt lag och medicinsk-etiska principer.

Länk till Rosengrenskas sida på FB:
https://www.facebook.com/groups/13866152097/
Länk till Rosengrenskas egen hemsida:
http://www.rosengrenska.org/
På Rosengrenskas hemsida finns även länk till deras blogg, där mycket nyheter publiceras:
http://www.rosengrenska.org/blogg/

De nya asyllagarna
Björn Åhlin och Linus Gabrielsson från Fridh advokatbyrå/Rosenjuristerna stod för nästa punkt på programmet, som handlade om de nya asyllagarnas konsekvenser för människor på flykt.

rosenjurister
Linus Gabrielsson och Björn Åhlin – Fridh advokatbyrå/Rosenjuristerna

Rosenjuristerna har en rådgivande funktion, det är viktigt att förklara. De kan inte ta på sig att lösa folks case, men de kan ge råd om hur de själva kan gå vidare med dem. Man tycker sig just nu märka att klienterna verkar få snabbare avslag och klienterna också snabbare förlorar sina rättigheter till boende och ersättning.

Björn Åhlin inledde sin del av föredraget med att förklara att migrationsrätt verkligen är politik. Att i grunden handlar det om en statssuveränitet, som begränsas av de mänskliga rättigheterna. Sagt på ett annat sätt: En stat skall ha rätt att själva bestämma vilka som skall få komma in i landet, men ändå inte utan att tumma på de mänskliga rättigheterna. Hur detta i praktiken blir, kan variera periodvis beroende på vilka som styr landet och – mitt tillägg: hur det sedan sker kan också alltid sedan överklagas uppåt i t.ex. Europadomstolen, som sedan kan ge direktiv till landet att göra korrigeringar om de gör avsteg från mänskliga rättigheter.

Björn gick sedan igenom och förklarade de senaste förändringarna inom asyllagstiftningen, om möjligheter till uppehållstillstånd och familjeåterförening. De största förändringarna är att tillfälliga uppehållstillstånd ges istället för permanenta, att uppehållstillstånden är giltiga i 3 år för flyktingar, i 13 månader + 2 år för alternativt skyddsbehövande och ”ömmande”samt att ett tillfälligt uppehållstillstånd kan bli permanent om man hittar arbete. Vad gäller familjeåterförening har det skett ändringar samt har de ekonomiska förhållandena blivit viktigare i samband med familjåterförening, numera råder ett s.k. utvidat försörjningskrav.

skillnadasylprocess
Grafisk modell av förändringar av uppehållstillstånd

Processen i sig är dock densamma, d.v.s. stegordningen för överklagandevägarna är sig lik.

stegasylprocess
Asylprocessen, överklagandeväg.
(Bilden är ursprungligen från FARR:s broschyr Goda råd för dig som söker asyl – dock är broschyren i sin helhet ännu inte helt uppdaterad i enlighet med de tillfälliga asyllagarna.)

Förändringar har även skett i mottagandet av ”avskedet” av de asylsökande, så tillvida att ändringar har skett i rätten till ersättning och boende, samt detta att den ekonomiska ersättningen och rätten till boende nu upphör i samband med avslag. Vissa undantag kan dock ske, för barnfamiljer och ”när det är uppenbart orimligt”, vilket behöver överklagas och prövas av rätten.

Något som diskuterades är indragning av LMA-kort i samband med avslag och indragen ersättning. Detta är något som kommer att försvåra ytterligare för papperslösa, eftersom många instanser för vård och medicin numer kräver LMA-kortsnummer, något som de som bestämt detta inte till fullo verkar ha tänkt över. En sak man kan göra är att ta kopior av LMA-kortet (alternativt begära en kopia av sina ID-handlingar som finns hos Migrationsverket) innan det dras in, för att kunna legitimera sig i olika vårdsammanhang. Dock är det så, att det egentligen inte finns någon lag som kräver att man har LMA-kortsnummer för att ha rätt till vård och det är viktigt att komma ihåg. Rätten till vård som inte kan anstå har alla, oavsett pappersmässig status.

lma-kort
Även LMA-kortet kommer att kunna dras in vid avslag och indragen dagersättning

Lagen skall gälla tills vidare, men det finns dock vissa uppsatta tidsramar enligt följande bild:

datumnyalagen
Bild föreställande tidsramar gällande den nya gruppen asyllagar

För mer information i dessa frågor, vill jag hänvisa till länkarna här nedan.

Länk till Rosenjuristernas sida på FB:
https://www.facebook.com/rosenjuristerna/
Länk till Rosenjuristernas egen hemsida:
http://rosenjuristerna.se/
Länk till Fridh Advokatbyrås sida på FB:
https://www.facebook.com/fridhadvokatbyra/
Länk till Frid Advokatbyrås egen hemsida:
http://www.fridhadvokatbyra.se/
Länk till FARR – Information about the Temporary Asylum Law
http://www.farr.se/en/att-soeka-asyl/the-temporary-law

Hoppingivande om jobbmöjligheter
Ett litet hopp hos många, tände nog ABIS, Arbetskooperativet Solidaritet, när Margreth Heirås och hennes kollegor från det antirasistiska kooperativet, berättade om arbetet med att hjälpa asylsökande personer att få uppehållstillstånd genom arbete. Man anställer personer som levt gömda, ofta i flera år. Det finns en rangordning vid anställning och de som prioriteras är ensamstående, våldsutsatta kvinnor med barn och barnfamiljer. Man vill själva främst beskriva det som ett politiskt projekt och man har funnit ett sätt att använda de ofta kritiserade RUT- och ROT-avdragen till asylsökandes fördel, genom att organisera sig och ordna med arbete som godkänts helt i enlighet med det gällande regelverket och där arbetet så småningom lett till uppehållstillstånd för flera personer och familjer. Man anlitas numera även av större företag. Det är oerhört imponerande och hoppingivande att se denna grupp, som banat fram en möjlig väg genom så många hinder. Denna modell borde kunna appliceras i fler sammanhang och på fler orter i landet. Vill man nå ABIS, tycker de är det bäst att man mailar till dem, eftersom telefonen går varm där dessa dagar.

Länk till ABIS sida på FB:
https://www.facebook.com/groups/abisgbg/
Länk till ABIS egen hemsida:
http://wp.arbetskooperativetsolidaritet.se/

Antologi om Migrationsverkets förvar
Lina Myritz och Ulrika Andersson är två av redaktörerna för ”Flyktingfängelser – en antologi om Migrationsverkets förvar”, som bygger på förvarstagna flyktingars egna ord. De berättade under dagens seminarium om sina erfarenheter av mötet med asylsökande i förvar, konsekvenserna av att befinna sig där samt om arbetet med boken. Orsaken till att de tog fram antologin, var för att de märkt att gemene man fortfarande inte verkar ha förstått att det finns den här typen av människofängelser i Sverige. De tyckte att det verkar ske ett slags misstänkliggörande av de som befunnit sig i dem och att alltså informationen behövde komma ut, man ville ge en röst åt de förvarstagna och i boken finns många av de förstagnas egna berättelser.

Lina och Ulrika (och vi är många med dem) är starkt kritiska till förvarens existens. Bland annat tog man upp att besluten till förvarstagande ofta är illa motiverade, att detta att bli tagen i förvar jämfört med andra typer av frihetsberövanden som en stat kan göra, inte verkar kringgärdas någon automatisk rättslig översyn, det gör att det blir en rättslös känsla kring förvaren och att vistelsen där kan upplevas ske på nyckfulla grunder. Att de förvarstagna blir stigmatiserade, att det är en slags ”kriminaliseringsprocess” som sker när staten låser in människor som sökt asyl. Att söka asyl är ju en mänsklig rättighet, inte ett brott.

Man tog även upp att ansvaret kring de förvarstagnas hälsa var oklart. T.ex. vid förvaret i Åstorp verkade vårdcentralen i Åstorp omedvetna om att de förvarstagna ingick i deras ansvarsområde. Egentligen har de förvarstagna rätt att beställa tid på vårdcentralen för egenvård, men den möjligheten blir begränsad där och den sjuksköterska som skall ta hand om de försvarstagna blir allenarådande på ett sätt som inte skulle ske med vanliga medborgare.

Den här bilden är något som jag som skriver denna blogg kan instämma i. Det är ofta vi som besöker förvaren får höra att de förvarstagnas behov av vård bagatelliseras. Det verkar överhuvudtaget ske en slags normalisering av förvarstagnas hälsostatus, när de lider av depression och uttrycker t.ex. PTSD-symptom är det liksom förväntat och det mesta verkar kunna botas med Alvedon och ett glas vatten. Att man isolering kan försämra många sjukdomar och psykiatriska tillstånd, verkar liksom inte tas på allvar och åtgärdas med adekvat behandling. Och det är illa, eftersom många tillbringar mycket lång tid i förvar, så lång tid som upp till 1 år ibland.

Man tog även upp kritik mot de s.k. ”säkerhetsplaceringarna”, som väl mest kan liknas vid en slags ”förvarets skamvrå” – dock inte en vrå utan ytterligare ökad isolering och inlåsthet. En teamledare (tidigare var det personalen) kan bestämma sig för att en intagen kan bli säkerhetsplacerad om denna bryter mot ”den allmänna ordningen” i förvaret. Ett exempel togs upp: En person hade flyttat ut sin madrass till dagrummet för att kunna sova, då hens rumskamrat snarkade ljudligt och störande. Detta ledde till att ”madrassförflyttaren” blev säkerhetsplacerad. Att behöva sova är ett mänskligt behov och det hade varit mer adekvat om personalen hade låtit personen ifråga sova ut än att säkerhetsplacera hen, då sömnbehov väl inte kan anses vara en säkerhetsrisk. Dock är de som sitter i förvaren ofta mycket rädda för att bli nyckfullt säkerhetsplacerade och vågar därför inte klaga på missfälligheter i förvaren. Undertecknad vet inte om just detta sätt av förvarspersonalen att gå tillväga har JO-anmälts, annars är det ändå ett slags motstånd som kan göras i sådana fall, som redaktörerna av antologin även nämner.

Och finns det något gott att säga om förvaren? Nej, det finns det inte. Förvar är och förblir en suspekt företeelse och Sverige är extremt på det sätt enligt vilket man frihetsberövar asylsökande.

forvar
Ur antologin – vad förvar gör med asylsökande enligt en advokat

forvar2
Ur antologin – en irakisk kvinnas upplevelse

Länk till antologiförfattarnas sida på FB:
https://www.facebook.com/forvar/
Länk till antologiförfattarnas egen hemsida:
http://xn--flyktingfngelse-8kb.net/

Kulturellt avbrott
Ett annat sätt att lära och förstå fick vi på seminariet ta del av, via Anna Olsson, psykolog och textilkonstnär, frivillig på Rosengrenska, som berättade och visade bilder från möten med papperslösa på häktet i Göteborg. Anna jobbar numera vid Flyktingbarnteamet i Gamlestaden i Göteborg.

Att förvarstagna även kan placeras på häkte är alltså oklart för många men så sker, inte bara enligt ”säkerhetsplaceringsregeln” vid förvaren, utan även en person som fått avslag och som misstänks för brott kan placeras i häkte. Som bildkonstnär har Anna Olsson bildvävsmässigt återgett de samtalssituationer hon befunnit sig i med de intagna och hon har på ett annorlunda sätt lyckats visa den frustration och den extremt psykiskt, andligt och existentiellt plågsamma situation, en redan utsatt person kan befinna sig i, i ett häkte. Sverige har fått kritik i många instanser, i både Europarådet och i FN:s kommittéer mot tortyr, för det sätt på vilket vi låser in asylsökande. Visserligen har vissa förbättringar skett vid förvaren, som gör att man numera i något mindre (oklart hur mycket mindre dock) mån undviker att det går så långt som till att häktesplacera förvarstagna.

snart-erkanner-jag-vad-som-helst
Snart erkänner jag vad som helst, uttryckte en ung man, som upplevde sig vara orättvist inlåst i häktet – bildväv av Anna Olsson

Länk till FARR:s – Flyktinggruppernas Riksråds hemsida – med vidare info om tvångsåtgärder och kritik mot dessa tvångsåtgärder:
http://www.farr.se/sv/vad-vill-farr/tvangsatgarder

Läkare utan gränser – erfarenheter från grekiska ön Lesbos
Delér Shakely, läkare, har arbetat för Läkare utan gränser på den grekiska ön Lesbos. Han berättade om sina erfarenheter från mötet med flyktingar på ön samt beskrev effekterna av avtalet mellan Turkiet och EU.

Delér drar in oss i en historisk bakgrund till och en överblick över de konflikter som idag finns i Mellanöstern genom att beskriva det Ottomanska/Osmanska rikets utberedning och hur det sedan delades upp på olika sätt. Det är snabb och djärv beskrivning som avslutas med ….en croissant och en kopp kaffe i Wien och med med Freud som befann sig på samma café som man själv hamnat på! (Eller var det Paris, vet inte varför jag såg Paris för min inre syn, men det är nog inte historiskt korrekt och adekvat.) Anyway, croissanten vill Delér, skall påminna oss om den Röda Halvmånen, Röda Korsets systerorganisation i Mellanöstern. Från den mysiga koppen kaffe, som jag höll på att bli kvar vid, förpassas vi sedan via bilder som visas, till en betydligt tuffare verklighet, och det är den som funnits på Lesbos, vid mottagandet av flyktingarna där.

Vi får se bilder av den verkligheten, bilder som sitter kvar på näthinnan. Det är människor som redan vandrat och färdats långa sträckor under en oerhörd nöd och som fortsätter sin resa mot ett väst som inte har någon varm famn utan väl mest kan liknas vid en kram av en taggig kaktus. Det skall registreras och kategoriseras, den mänskliga behoven reduceras till utrymmet av en guldhamsters. Det är lera, taggtråd, lås, murar, långa köer.

msf154880-lesbos-flyktingkris
Bild från Morialägret på Lesbos – bild från Läkare utan gränsers hemsida

Läkare från organisationen Läkare utan gränser har befunnit sig på ön Lesbos fram till mars i år, inte bara för att hjälpa till som läkare för de flyktingar som befunnit sig där, utan även för att samla data i syfte att göra vården effektiv och adekvat. Man har funnit att de vanligaste sjukdomarna har varit trauma från flykten, då alltså inte med fokus på det psykiastriska traumabegreppet utan på de rent somatiska, såsom skador på fötter såsom stukningar och blåsor, brännskador från friktion som uppstått vid ilandhoppande från gummibåtarna, skador från polisvåld, dessa fann man uppgick till andelen 19 %. Andra sjukdomar man funnit är övre luftvägssjukdomar, gastrointestinala sjukdomar, hudinfektioner från skabbangrepp, samt en mindre andel (4 %) hjärtsjukdomar och tandproblem (3 %). En så stor andel som 40 % har varit kvinnor (många kvinnor har varit gravida kvinnor) och barn – vilket gör att myten om att ”bara män/pojkar” kommer, kan revideras.

I samband med EU:s avtal med Turkiet, lämnade Läkare utan gränser många av sina uppdrag på ön Lesbos, då man menade att man inte vill bli använda som delar i ett omänskligt system. Vidare om detta i artikel i länk här nedanför.

Om Delér fick göra en önskelista, skulle han på första plats önska att ”eld upphör” rådde och att humanitära korridorer upprättades, säger han. Men det är möjligen önskedrömmar. Han drömmer även att läkemedelsjätten Pfizer skulle kunna ta och släppa på patentet för sitt pneumokockvaccin, som just nu är för dyrt (se artikel i länk nedan). Men där kan vi konstatera att tiden är på vår sida. Ett patent får bara vara en viss tid, sedan är det dags för andra läkemedelstillverkare att ta fram parallellimporterade varianterna, så då kan det förhoppnignsvis komma fler människor tillgodo.

Länk till Läkare utan gränsers sida på FB:
https://www.facebook.com/lakareutangranser/
Länk till Läkare utan gränsers hemsida:
https://lakareutangranser.se/
Länk till artikel om varför man till slut lämnade lägret Moria på ön Lesbos:
https://lakareutangranser.se/nyheter/lesbos-vi-vagrar-att-bli-del-av-ett-omanskligt-system
Länk till artikel om Läkare utan gränsers kamp för att Pfizer skall släppa på patentet på pneumokockvaccin:
https://lakareutangranser.se/nyheter/vi-utmanar-pfizer-i-strid-om-pneumokockvaccin
Länk till tidigare artikel om kampen för att Pfizer skall sänka priser på vaccin:
http://www.msf.org/en/article/msf-responds-pfizer-announcement-pneumococcal-vaccine-price-reduction

Ja, detta blev ett långlångt blogginlägg, men jag vill faktiskt lite kort, avslutningsvis, även nämna att Läkare utan gränser även bedriver projekt inom landet, ett exempel är ett projekt för ökat välmående bland flyktingar i Götene, som till att börja med kommer att hålla på till april nästa år, 2017. Det är ett mycket intressant projekt som syftar till att öka det psykosociala stödet för asylsökande, både rent medicinskt och då ff a psykiatriskt men även genom att involvera fler aktörer i samhället runtomkring, ett projekt som förhoppningsvis inspirerar fler orter att anamma denna goda idé.

Länk till artikel om projektet i Götene:
https://lakareutangranser.se/nyheter/vi-startar-ett-projekt-i-sverige

Till sist: SVT Nyheter Väst tittade in på seminariet – länk till reportage:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/antalet-papperslosa-kan-komma-att-oka

Näe – en till bara (maratonblogg – ‘säkta) – men jag bara måste nämna boken ”Irreguljär migration i Sverige”, utgiven av Daidalos förlag. Det är en nyutkommen antologi där 19 forskare i olika artiklar utreder begreppet ”irregularitet” hur skapas, återskapas och upplevs. Bland annat har en av Rosengrenskas grundare, docenten i barnmedicin, Henry Ascher, skrivit en av artiklarna i boken. Måste läsas! Beställ i julklapp till din aktivistvän eller varför inte till dig själv? Här finns tips på motståndsstrategier som gör att vi orkar hålla ångan uppe även denna mörka period i den asylpolitiska historien.

Länk till Adlibris hemsida, där boken kan beställas.
http://www.adlibris.com/se/bok/irreguljar-migration-i-sverige-rattigheter-vardagserfarenheter-motstand-och-statliga-kategoriseringar-9789171734914

Således: Kampen för rätten till asyl fortsätter!

Göteborg den 30:e oktober 2016

Hanna Tellholt
Aktivist – för rätten till asyl

migrationisnotacrime

Annonser

Idag, lördagen den 22 oktober, har landsomfattande protester hållits mot den deportationspolitik som Sverige bedriver just nu. Det civila Sverige reser sig mot utvisningpolitiken och demonstrationer har idag skett bland annat i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Tranås och Motala.

I Göteborg talade bland andra Farid Hazara, som är ordföranden för den nystartade Göteborgssektionen av Ensamkommandes Förbund.
14680526_10153783011682331_371692306397910519_n-1
Farid Hazara, Ensamkommandes Förbund, Göteborgssektionen 

Ett mycket applåderat tal, hölls av kraftfulle Kristofer Lundberg, från Rättvisepartiet Socialisterna.
14666081_10153782914497331_868870013832513280_n
Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna

Länk till talet är här:
https://www.facebook.com/kristofer.lundberg.7/posts/10154067547192894

I Malmö talade den person som en gång har startat Ensamkommandes Förbund: Omid Mahmoudi.
14650547_1143523235727858_329335842756468116_n
Omid Mahmoudi, grundare av Ensamkommandes Förbund

Omids tal återfinns i följande länk:
https://www.facebook.com/omidmahmoudi46/posts/1143523592394489

Den största orsaken till att protesterna sker just nu, är det återvändandeavtal som tecknats med Afghanistan och som kommenterades i SR av Afghanistans Sverigeambassadör, som om det kommit till utifrån ett slags ”pågående samtal” som skett de senaste 2 åren.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6541053

Sverigeambassadörens uttalande är förväntat och kan förklaras utifrån hans diplomatiska läge. Men vi som följt denna politik länge, vet dock om att påtryckningarna om återvändandeavtal varit i princip kroniska från Sveriges sida och nu har EU tecknat någon form av ramavtal. Vilka påtryckningsmedel som det varit fråga om har antagligen varit bistånd, även om det kommer att bli tröttsamt svårt att leda i bevis hur detta gått till. SvD skriver t.ex. ”Ett läckt EU-dokument antyder att EU kan ha hotat Afghanistan med indraget bistånd om landet inte gick med på ramavtalet. Morgan Johansson tillbakavisar dock att avtalet har kopplingar till svenskt bistånd”.
http://www.svd.se/avtal-klart–lattare-att-tvangsutvisa-till-afghanistan

I Kabul, Afghanistan, är man inte heller överens med maktapparaten om att det är så himla bra med återvändandeavtal just nu. Det sker även där ett civilt motstånd mot deportationerna.
https://kabulblogs.wordpress.com/2016/10/21/afghan-civil-society-activists-demand-stop-implementing-the-joint-way-forward-deal/

Det är inget nytt att Sverige försöker få till stånd återvändandeavtal, det har Sverige gjort med fler länder, ofta länder som befunnit sig mitt i brinnande krig. Då Irak befann sig mitt i brinnande krig, åkte dåvarande utrikesminister Bildt ner till Bagdad med regeringsplanet och med eget säkerhetsuppbåd och tjötade återvändande med höga ministrar där. Det skulle senare visa sig att Bildt gjorde stora personliga ekonomiska vinster på detta krig.
http://www.expressen.se/nyheter/krigsutbrottet-i-irak-gjorde-bildt-till-mangmiljonar/

Ytterligare osmakliga detaljer har framkommit i efterhand, om vad som hände kring de gruppdeportationerna som tidigare skedde till Irak.
http://www.svd.se/ministrar-ville-stoppa-vag-av-irakier

Att makt och pengar korrumperar är allom bekant. Det kan därför vara viktigt att ställa sig frågan varför det är så himla viktigt med ett återvändandeavtal just nu, särskilt när det inte finns några objektiva bevis på att läget i ett land har blivit säkrare nu än tidigare.

Vad gäller Afghanistan har FN varnat för ett försämrat säkerhetsläge och det började man göra redan i samband med valet 2014, då FN-styrkorna drog sig tillbaka. Efter detta har Afghanistan blivit allt mer osäkert för civilbefolkningen och ingen kan väl egentligen påstå att Afghanistan är ett säkert land att leva i. Det är därför de som kan, flyr därifrån.

Några exempel på händelser i Afghanistan, både före och efter valet kan ses i nedanstående ”totallänk” (tar jag med alla länkar här, blir detta blogginlägg alltför långt, därför vill jag istället hänvisa till en anteckning, som ligger på FB, istället).
https://www.facebook.com/notes/745253825492006/

Och trots detta väljer den svenska regeringen att teckna ett återvändandeavtal, vilket alltså orsakat en stor protestvåg i hela landet. I tisdags t.ex, publicerades en artikel, där 300 lärare höjde sina röster till protest. Lärarna uttrycker i artikeln en djup oro över det mörka moln som tornar upp sig på framtidshimlen för många av deras elever, iochmed risken för kommande massutvisningar.
http://www.svd.se/300-larare-stoppa-utvisningarna-till-afghanistan

Många av de ensamkommande barnen och ungdomarna som kommer från Afghanistan, tillhör en minoritet som kallas Hazara (hazarer). Rättvisepartiet Socialisterna beskriver här i artikel i sin tidning Offensiv, det långsamma folkmord som sker på folkgruppen.
http://offensiv.socialisterna.org/sv/1222/kampanj/12878/

I gruppen ”Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa” (haschtag #vistårinteut) beskriver många av de som nu ställer upp som familjehem och/eller arbetar på olika sätt för och med ensamkommande barn och ungdomar, ett ökat dåligmående hos barnen och ungdomarna. Att vara asylsökande innebär en ständig stress och osäkerhet, som präglar hela tillvaron. För att kunna må bra behöver man kunna rota sig och få stabilitet, rutiner och en allmän känsla av trygghet, vilket inte kan tillgodoses om man har ett ständigt hot om utvisning hängande över sig.
Pressrelease från gruppen 161021:
https://www.facebook.com/vistarinteut/posts/306818026369030

Och idag har det alltså skett protester i hela landet, mot återvändandepolitiken. Här följer några bilder från demonstrationen i Göteborg.

Men det kommer inte att räcka med dagens protester. Det kommer att behövas flera. Och det är något som vi i Asylrörelsen ständigt är beredda på. Kristofer Lundberg – Rättvisepartiet Socialisterna – skrev i ett inlägg i sociala medier efter demonstrationen: ”Rättvisepartiet Socialisterna står i armkrok med alla de som är beredda att sätta stopp för denna brutalitet som ungdomarna utsätts för när den svenska staten sänder dem tillbaka till krig och terror”.
https://www.facebook.com/kristofer.lundberg.7/posts/10154064436612894?hc_location=ufi

Man kan tolka den bilden som förmedlas i det budskapet, som en metafor för solidaritet, men jag vill också tolka det som att vi alla behöver göra oss redo för nya blockader. Igen. Precis som vi gjort tidigare, behöver vi nu återigen göra oss redo att stoppa deportationerna med våra egna kroppar. Således: Gör dig redo.

Stoppa deportationer till Afghanistan!

Göteborg 22:a oktober 2016

Hanna Tellholt
Aktiv i Asylrörelsen

stop-deportation-pic-copy


flygplatsflyer
Flygblad som kan kopieras upp och spridas i samband med flygplatsaktion mot deportation.

Länkar:
Från demonstrationen i Stockholm 161022:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tusentals-i-protest-mot-utvisningar-av-afganska-barn

Från demonstrationen i Malmö 161022:
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-22/stor-uppslutning-vid-manifestiation-mot-striktare-flyktingpolitik

Från demonstrationen i Göteborg 161022:
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/i-sverige-utvisar-vi-inte-barn-till-krig-1.3892603